Івано-Франківський фаховий коледж технологій та бізнесу

Приймальна директора

Івано-Франківськ
вул. Коновальця, 140

Відділення харчових технологій

Завідувач відділення — Баб’як Наталія Володимирівна. Запрошуємо на навчання за спеціальностю:
 • 18 «Виробництво та технології»

Спеціальність: 181 «Харчові технології»

Освітньо-професійна програма: Виробництво харчової продукції
 • Освітньо-професійний рівень: фаховий молодший бакалавр
 • Кваліфікація: технік-технолог з технології харчування
 • Прийом на навчання: на базі 9-ти, 11-ти класів
 • Термін навчання: на базі 9-ти класів — 3 роки 5 місяців, на базі 11-ти класів — 2 роки 5 місяців.

Технік-технолог — це кваліфікований спеціаліст з технології харчування, який аналізує і контролює якість сировини, матеріалів, готової продукції, проводить необхідні технологічні розрахунки та оформлює технічну документацію, виявляє причини браку продукції, розробляє заходи щодо його запобігання і ліквідації, здійснює контроль за дотриманням правил техніки безпеки

Випускник спеціальності повинен знати:

 • відповідні положення законодавства України: постанови, керівні, методичні та нормативні матеріали, які стосуються питань технології виробництва харчової продукції;
 • технологію виробництва харчової продукції та органолептичні методи визначення якості сировини, напівфабрикатів, готових виробів
 • cучасний вітчизняний та зарубіжний досвід у професійній діяльності;
 • виробничий цикл підприємства;
 • принципи організації праці;
 • сучасні технології в ресторанній індустрії, потреби та очікування гостей (попит споживача);
 • товарознавство харчових продуктів, структуру ринку та конкурентне середовище, ринок постачальників продовольчої сировини;
 • основи економіки в закладах харчування, ціни та ціноутворення, практику добросовісного ведення бізнесу;
 • посадові обов’язки виробничого персоналу, основи конфліктології, основи педагогіки та принципи організації професійних тренінгів на робочому місці, теорію управління і мотивації персоналу;
 • основи соціології, тенденції на моду в галузі товарів та послуг;
 • професійну термінологію, ділове спілкування, розмовну іноземну мову в об’ємі професійної діяльності, професійну етику та етикет;
 • правила екологічної безпеки в закладах харчування, санітарію та гігієну, охорону праці, правила пожежної безпеки;
 • основи діловодства і документообороту.

Випускник спеціальності повинен вміти:

 • керувати виробничо-господарською діяльністю закладу харчування, спрямовувати її на забезпечення високої якості приготування страв та високого рівня обслуговування споживачів;
 • організовувати своєчасне постачання підприємства сировиною, напівфабрикатами, продовольчими товарами та матеріальними ресурсами, їх складування, збереження, контроль якості;
 • забезпечувати належний рівень ефективності виробництва, впроваджувати нову техніку та технології, прогресивні форми обслуговування;
 • створювати умови для прибуткової діяльності підприємства в конкурентному середовищі;
 • організовувати планування, облік, складання та своєчасне подання звітності про фінансово-господарську діяльність підприємства;
 • проводити систематичний контрольза якістю приготування страв, вивченням попиту споживачів на продукцію закладу харчування, організацію обслуговування споживачів, станом трудової та виробничої дисципліни, дотриманням правил і норм охорони праці, санітарно-технічним станом підприємства.

Фахівець даної спеціальності може працювати на посаді:

 • завідувача виробництвом на підприємствах ресторанного господарства різних типів та форм власності;
 • кухаря, кондитера, технолога;
 • завiдуючого складом;
 • iнструктором виробничого навчання;
 • агентом з постачання;
 • диспетчером з випуску готової продукцiї;
 • виробником харчових напiвфабрикатiв;
 • керівника підприємства малої потужності;
 • шеф-кухаря (завiдуючого виробництвом малого пiдприємства);
 • офіціанта,бармена;
 • державного інспектора з якості товарів;
 • майстра виробництва кондитерських виробiв.