Івано-Франківський фаховий коледж технологій та бізнесу

Приймальна директора

Івано-Франківськ
вул. Коновальця, 140

Положення про студентське самоврядування

Це Положення розроблено на основі Типового положення про органи студентського самоврядування, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 1010 від 15 листопада 2007р.

1. Загальні положення

1.1. Це Положення регламентує порядок створення і функціонування студентського самоврядування у Івано-Франківському державному коледжі технологій та бізнесу та затверджується директором коледжу.

1.2. Студентське самоврядування у Івано-Франківському державному коледжі технологій та бізнесу є гарантованим державою правом студентів (далі – Студенти) самостійно або через представницькі органи вирішувати питання, віднесені до їх повноважень.

1.3. У студентському самоврядуванні беруть участь Студенти, які навчаються у Івано-Франківському державному коледжі технологій та бізнесу. Кожен Студент має право обирати й бути обраним до органів студентського самоврядування.

1.4. Органи студентського самоврядування створюються на добровільних засадах за ініціативою Студентів і є складовою громадського самоврядування Івано-Франківського державного коледжу технологій та бізнесу.

1.5. У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються законодавством України, рішеннями Всеукраїнської студентської ради, Статутом Івано-Франківського державного коледжу технологій та бізнесу і Положенням про студентське самоврядування.

1.6. Перелік повноважень органів студентського самоврядування визначається Положенням про студентське самоврядування у Івано-Франківському державному коледжі технологій та бізнесу (далі – положення) й узгоджується з керівництвом Івано-Франківського державного коледжу технологій та бізнесу.

1.7. У своїй діяльності органи студентського самоврядування не дублюють роботу первинної профспілкової організації студентів, а співпрацюють з нею.

1.8. Органи студентського самоврядування можуть співпрацювати з органами студентського самоврядування інших навчальних закладів та молодіжними організаціями, діяльність яких не має політичного або релігійного характеру.

1.9. Органи студентського самоврядування є вільними від втручання політичних партій та рухів, громадських і релігійних організацій.

1.10. Керівництво Івано-Франківського державного коледжу технологій та бізнесу зобов’язане створювати умови для забезпечення діяльності та розвитку студентського самоврядування.

1.11. Відповідно до закону України «Про вищу освіту» представники студентського самоврядування та первинних профспілкових організацій студентів мають право брати участь у роботі колегіальних органів Івано-Франківського державного коледжу технологій та бізнесу та його структурних підрозділів.

2. Мета і завдання органів студентського самоврядування

2.1. Метою студентського самоврядування є створення умов для самореалізації особистості Студентів і формування у них організаційних навичок, лідерських якостей, відповідальності за результат своєї праці тощо.

2.2. Основні завдання органів студентського самоврядування :

 • захист прав та інтересів Студентів;
 • забезпечення виконання Студентами своїх обов’язків;
 • сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності Студентів;
 • сприяння поліпшенню умов проживання й відпочинку Студентів;
 • сприяння створенню різноманітних студентських гуртків, товариств, об’єднань, клубів за інтересами та координація їх діяльності;
 • співробітництво з органами студентського самоврядування інших вищих навчальних закладів;
 • сприяння працевлаштуванню випускників Івано-Франківського державного коледжу технологій та бізнесу та залученню Студентів до вторинної зайнятості у вільний від навчання час;
 • забезпечення участі у вирішенні питань міжнародного обміну Студентами.

3. Структура й організація роботи органів студентського самоврядування

3.1. Студентське самоврядування здійснюється на рівні Івано-Франківського державного коледжу технологій та бізнесу, його структурних підрозділів – академічної групи, відділення, гуртожитку, коледжу.

На всіх рівнях органи студентського самоврядування є виборними. Їх формування та термін повноважень визначаються Положенням про студентське самоврядування у Івано-Франківському державному коледжу технологій та бізнесу.

Первинна структурна одиниця студентського самоврядування створюється на рівні академічної групи. Відповідальний за функціонування студентського самоврядування в групі є староста та його заступник, яких обирають студенти групи на перших виховних годинах.

Наступною структурною одиницею студентського самоврядування коледжу є Ради студентського самоврядування (далі – РСС) відділень. Студенти кожного відділення обирають РСС (голова, заступник, секретар, члени) свого відділення.

Найвищою у структурній ієрархії студентського самоврядування коледжу є Рада студентського самоврядування коледжу. До якої входять: голова РСС коледжу, заступники, секретар, голови РСС відділень, голови комісій, голова Ради гуртожитку, контрольно-ревізійні органи.

Окремою структурною одиницею самоврядування коледжу, яка входить до складу Ради студентського самоврядування коледжу, є Рада гуртожитку, до складу якої входять: голова Ради гуртожитку, секретар та старости поверхів.

Органи студентського самоврядування в коледжі обираються шляхом прямого таємного голосування, терміном на один рік.

3.2. Вищим органом студентського самоврядування є конференція студентів Івано-Франківського державного коледжу технологій та бізнесу яка:

 • формує і затверджує склад Ради студентського самоврядування та обирає його голову, заступника, секретаря, визначає термін їх повноважень;
 • спільно з первинною профспілковою організацією студентів визначають порядок обрання представників із складу Студентів до вищого колегіального органу громадського самоврядування міста та області, педагогічної ради Івано-Франківського державного коледжу технологій та бізнесу та його структурних підрозділів;
 • не менше одного разу на рік заслуховують звіти органів студентського самоврядування і виносять ухвалу щодо їхньої діяльності;
 • розглядають найважливіші питання життєдіяльності Студентів, окреслені основними завданнями органів студентського самоврядування.

Позачергова конференція (загальні збори) скликаються на вимогу не менше ніж 10 відсотків від загальної чисельності Студентів Івано-Франківського державного коледжу технологій та бізнесу або в інших випадках, якщо це передбачено Положенням про студентське самоврядування у Івано-Франківському державному коледжі технологій та бізнесу.

3.3. Голова Ради студентського самоврядування відповідного рівня (коледжу, відділення, гуртожитку):

 • організовує роботу й несе відповідальність за ефективність діяльності виконавчого органу студентського самоврядування;
 • представляє інтереси студентської громади;
 • може брати участь у роботі інших колегіальних, робочих органів та комісій Івано-Франківського державного коледжу технологій та бізнесу;
 • делегує свої повноваження заступнику;
 • забезпечує організацію проведення загальних зборів або конференції Студентів;
 • ініціює проведення позачергових загальних зборів або конференції;
 • має право отримувати необхідну інформацію від адміністрації коледжу та органів студентського самоврядування для здійснення своїх повноважень;
 • має інші права й обов’язки, передбаченні Положенням про студентське самоврядування у Івано-Франківському державному коледжі технологій та бізнесу.

3.4. Секретар Ради студентського самоврядування веде протокол засідання, облік виконання рішень, відповідає за документообіг.

3.5. Голова та секретар Ради студентського самоврядування відповідають за збереження документації органу студентського самоврядування.

3.6. Під час роботи РСС можуть створюватися комісії (комітети) відповідно до напряму роботи, прес-центр.

3.7. Засідання РСС проводяться не менш одного разу на місяць і вважаються чинними, якщо на них присутні не менше двох третин від числа обраних до їхнього складу членів. РСС приймає рішення простою більшістю голосів.

3.8. Засідання Ради студентського самоврядування проводить голова або, за його дорученням, заступник. Хід засідання фіксується протоколом, який підписується головою (заступником) та секретарем.

3.9. Рішення органів студентського самоврядування в межах своїх повноважень доводяться до відома адміністрації коледжу.

Між органами студентського самоврядування, первинною профспілковою організацією студентів та керівництвом Івано-Франківського державного коледжу технологій та бізнесу може укладатись угода про співробітництво.

4. Права й обов’язки органів студентського самоврядування

4.1. Рада студентського самоврядування має право:

 • отримувати від адміністрації консультативну підтримку та інформацію, необхідну для виконання своїх завдань;
 • звертатися з пропозиціями, заявами, клопотаннями до адміністрації відповідного рівня та органів студентського самоврядування всіх рівнів стосовно питань, що належать до кола повноважень цього органу, та отримувати відповіді щодо порушених питань;
 • вести конструктивний діалог з адміністрацією Івано-Франківського державного коледжу технологій та бізнесу щодо дій посадових осіб, керівників структурних підрозділів, органів студентського самоврядування, якщо вони порушують права Студентів, подавати скарги на їх дії відповідно до Закону України “Про звернення громадян”, вимагати реагування на скаргу згідно з чинним законодавством;
 • делегувати представників до Всеукраїнської студентської ради при Міністерстві освіти і науки України.

4.2. Рада студентського самоврядування зобов’язана:

 • забезпечувати дотримання прав та інтересів Студентів, сприяти виконанню Студентами своїх обов’язків;
 • порушувати проблеми Студентів перед адміністрацією;
 • звітувати перед студентською громадою відповідного рівня про свою діяльність;
 • сприяти розвитку та вдосконаленню студентського самоврядування;
 • координувати свою діяльність у Івано-Франківському державному коледжі технологій та бізнесу з іншими студентськими об’єднаннями, осередками тощо;
 • узгоджувати в установленому порядку зміни та доповнення до Положення про студентське самоврядування та інші питання, що потребують розгляду на засіданнях колегіальних та робочих органів Івано-Франківського державного коледжу технологій та бізнесу.

5. Права та обов’язки адміністрації Івано-Франківського державного коледжу технологій та бізнесу щодо взаємодії з органами студентського самоврядування

5.1. Адміністрація Івано-Франківського державного коледжу технологій та бізнесу має право:

 • отримувати інформацію про діяльність органів студентського самоврядування (плани, звіти, копії протоколів засідання, інформацію про поточну діяльність тощо);
 • скликати позачергові загальні збори чи конференції Студентів у випадках недотримання органами студентського самоврядування Статуту Івано-Франківського державного коледжу технологій та бізнесу та Положення про органи студентського самоврядування у Івано-Франківському державному коледжі технологій та бізнесу;
 • приймати участь через своїх представників із дорадчим голосом у заходах, що проводять органи студентського самоврядування (загальних зборах, конференціях, засіданнях виконавчих органів тощо).

5.2. Адміністрація Івано-Франківського державного коледжу технологій та бізнесу зобов’язана:

 • створити умови, необхідні для ефективної діяльності органів студентського самоврядування: забезпечити приміщенням, обладнаним відповідними меблями, оргтехнікою, телефонним зв’язком, Інтернетом тощо;
 • інформувати органи студентського самоврядування про важливі рішення, які стосуються життєдіяльності Студентів Івано-Франківського державного коледжу технологій та бізнесу.

6. Міжнародна діяльність органів студентського самоврядування

6.1. Органи студентського самоврядування можуть співпрацювати з органами студентського самоврядування навчальних закладів інших країн, міжнародними студентськими організаціями та їх об’єднаннями для кращого виконання своїх завдань у межах визначених повноважень.

6.2. Укладання угод, проведення спільних заходів міжнародного рівня має відбуватися за погодженням з адміністрацією Івано-Франківського державного коледжу технологій та бізнесу.

6.3. Міжнародна діяльність органів студентського самоврядування має сприяти формуванню позитивного іміджу Івано-Франківського державного коледжу технологій та бізнесу.

Заступник директора з виховної роботи В. М. Бабінець

Затверджено директором коледжу С. П. Томенчук