Івано-Франківський фаховий коледж технологій та бізнесу

Приймальна директора

Івано-Франківськ
вул. Коновальця, 140

Відділення фінансів та інформаційних технологій

Завідувач відділення — к.е.н. Бринзей Богдан Сергійович. Запрошуємо на навчання за двома спеціальностями:
 • 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
 • 122 «Комп’ютерні науки»

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Освітньо-професійна програма «Фінанси і кредит»
 • Рівень освіти: фахова передвища освіта
 • Освітньо-професійний ступінь: фаховий молодший бакалавр
 • Галузь знань: 07 Управління та адміністрування
 • Спеціальність: 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
 • Кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з фінансів і кредиту
 • Форма навчання: денна
 • Прийом на навчання: на базі 9-ти, 11-ти класів
 • Термін навчання: на базі 9-ти класів — 2 роки 10 місяців, на базі 11-ти класів — 1 рік 10 місяців

Комплекс економічних та фінансових структур та суб’єкти господарювання потребують кваліфікованих фахівців, які мають високий загальний рівень економічної освіти, спеціальні знання у сфері фінансів, банківської справи та страхування. Саме такими фахівцями є випускники спеціальності  072 «Фінанси, банківська справа та страхування».

Провідною у підготовці фахівців є циклова комісія фінансово-економічних дисциплін (голова циклової комісії Галина Довганюк). Поглиблюючи співпрацю зі студентами, викладачі циклової комісії фінансово-економічних дисциплін прагнуть забезпечити:

 • Фаховість
 • Інноваційність
 • Новітність
 • Актуальність 
 • Науковість
 • Системність
 • вИсококваліфікованість

Місія циклової комісії фінансово-економічних дисциплін полягає у забезпеченні якісної підготовки висококваліфікованих фахівців нового покоління, здатних ініціативно реалізовувати свій творчий потенціал у конкурентоспроможному середовищі сфери фінансів за різними напрямами фінансової діяльності в умовах європейської інтеграції.

Візія циклової комісії фінансово-економічних дисциплін полягає у баченні, що саме фінансисти володіють глибинами фінансових таємниць: вмінням заробляти, зберігати, приумножувати та управляти грошима.

Перевагами навчання на спеціальності  072 «Фінанси, банківська справа та страхування» є те, що матеріали дисциплін подаються здобувачам вищої освіти ступеня фахового молодшого бакалавра із застосуванням інтерактивних, новітніх технологій (презентацій, відео, кейси); дисципліни викладаються з використанням досвіду найкращого подання матеріалу; поєднується теоретична підготовка із закріпленням практичних навичок на матеріалах баз практики.

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» для студента-випускника — це:

 • самореалізація: творча та професійна;
 • перспектива: швидкого кар’єрного зростання;
 • престиж:  працевлаштування на ринку праці;
 • професіоналізм: новітні інформаційні і освітні технології;
 • унікальність: знання, відповідні часу.

В останні роки фінансові спеціальності набули статусу найпрестижніших. Висококваліфікованих фахівців-фінансистів потребують державні, комерційні, банківські структури, податкові служби, інвестиційні, страхові компанії. Тим, хто обирає для себе фах фінансиста, необхідно знати, що ця професія потребує стратегічного мислення, уважності, математичного складу розуму, витривалості, старанності.

Спеціальність 122 «Комп’ютерні науки»

Освітньо-професійна програма «Комп’ютерні науки»
 • Рівень освіти: фахова передвища освіта
 • Освітньо-професійний ступінь: фаховий молодший бакалавр
 • Галузь знань: 12 Інформаційні технології
 • Спеціальність: 122 Комп’ютерні науки
 • Кваліфікація: технік-програміст
 • Форма навчання: денна
 • Прийом на навчання: на базі 9-ти класів
 • Термін навчання: на базі 9-ти класів — 3 роки 10 місяців

«Технік-програміст» повинен володіти, глибокими професійними знаннями, практичними навичками і вміннями, постійно працювати над підвищенням свого культурного і професійного рівня, виховувати в собі любов до праці, відповідально відноситися до дорученої справи, проявляти ініціативу і творчість в роботі.

Загальна освіта в галузі комп’ютерних наук та інформаційних технологій, що забезпечує набуття у майбутніх фахівців компетенцій та знань, необхідних для професійної досконалості в ІТ-сфері, зокрема: ґрунтовні знання мов та парадигм програмування, технологій програмування, операційних систем та знання та уміння застосовувати інструментальні засоби розробки програмних систем; базові знання в області системних досліджень, моделювання систем, системному аналізі об’єктів інформатизації та знання в області комп’ютерної інженерії (комп’ютерні схемотехніка, архітектура комп’ютерів, мікропроцесорні системи, комп’ютерні мережі); знання сучасних теорій організації баз даних та знань, методів і технологій їх розробки та базові знання технологій розподілених систем та паралельних обчислень, хмарні технології; базові знання в області методології проектування інформаційних управляючих систем та знання web-технологій.

Технік-програміст може працювати на посадах:

 • Технічний фахівець в галузі обчислювальної техніки
 • Технік із системного адміністрування
 • Технік-програміст
 • Фахівець з інформаційних технологій
 • Фахівець з комп’ютерної графіки (дизайну)
 • Фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення
 • Фахівець з розроблення комп’ютерних програм

Провідною у підготовці фахівців є циклова комісія інформаційних дисциплін (голова циклової комісії Оксана Григоришина). У процесі вивчення фахових дисциплін викладачі намагаються забезпечити студентам фундаментальну теоретичну і практичну підготовку для отримання ґрунтовної системи знань у сфері інформаційно-комунікаційних технологій, програмування, системних досліджень, методів проектування інформаційних систем й набуття практичного досвіду з розробки, впровадження та супроводу інформаційних систем і технологій у різних галузях економіки та техніки; формування здатності до самостійної професійної діяльності у галузі ІТ-технологій.

Вимоги сьогодення зумовлюють необхідність підготовки нової генерації фахівців із ґрунтовною фундаментальною економічною та інформаційною підготовкою, впровадженням інтерактивних технологій у навчальний процес, здатних здійснювати наукові дослідження, використовуючи інноваційні підходи. Найповнішому виявленню цих рис сприяє науково-дослідна робота студентів відділення, яка поглиблює їхні знання з навчальних дисциплін, дозволяє використовувати отримані результати у курсовому проектуванні, презентувати їх на наукових конференціях та конкурсах.

Упродовж багатьох років у нас сформувалася висока викладацька культура, демократизм і гуманізація взаємовідносин між студентами і педагогами, і це стало запорукою нинішнього успіху.

Освіта, отримана в стінах коледжу, допоможе сформувати актуальні професійні та особистісні навички для майбутньої професійної діяльності!