Івано-Франківський державний коледж технологій та бізнесу

(0342) 53-14-00

інформаційна лінія
08:00-18:00 щодня

Відділення харчових технологій

Завідувач відділення — Баб'як Наталія Володимирівна

Історія існування відділення Харчових технологій нерозривно поєднана з історією технікуму з 1964

року.

Спочатку здійснювалась підготовка фахівців за спеціальністю «Технологія приготування їжі і

організація громадського харчування». З 1997 р. підготовка  молодшого спеціаліста здійснюється за

новими навчальними планами зі спеціальності «Технологія харчування». Відповідно до стандартів

2008 р. її назва змінена на «Виробництво харчової продукції» — ліцензований обсяг 75 осіб.

У 2020 року розпочато набір ступників для здобуття освітньо-професійного рівня фаховий молодший

баалавр.

Розвиток  мережі підприємств ресторанного господарства зумовлює потребу у висококваліфікованих

спеціалістах. Тому запити на випускників коледжу із спеціальності «Виробництво харчової продукціїі»

не ставиться під сумнів на ринку праці міста і області.

 

Галузь знань:   18 Виробництво та технології

Спеціальність: 181 Харчові технології

Освітньо-професійна програма: Виробництво харчової продукції

Освітньо –професійний рівень: фаховий молодший бакалавр

Кваліфікація: технік-технолог з технології харчування

Форма навчання:  денна

Прийом на навчання: на базі 9-ти, 11-ти класів

Термін навчання: на базі 9-ти класів – 3 роки 5 місяців,  на базі 11-ти класів – 2 роки 5 місяців.

Технік-технолог – це кваліфікований спеціаліст з технології харчування, який аналізує і контролює

якість сировини, матеріалів, готової продукції, проводить необхідні технологічні розрахунки та

оформлює технічну документацію, виявляє причини браку продукції, розробляє заходи щодо його

запобігання і ліквідації, здійснює контроль за дотриманням правил техніки безпеки

Випускник спеціальності повинен:

знати:

  -відповідні положення законодавства України: постанови, керівні, методичні та нормативні матеріали,

які стосуються питань технології виробництва харчової продукції;

  -технологію виробництва харчової продукції та органолептичні методи визначення якості сировини,

напівфабрикатів, готових виробів

  -cучасний вітчизняний та зарубіжний досвід у професійній діяльності;

  -виробничий цикл підприємства;

  -принципи організації праці;

  -сучасні технології в ресторанній індустрії, потреби та очікування гостей (попит споживача);

  -товарознавство харчових продуктів, структуру ринку та конкурентне середовище, ринок

постачальників продовольчої сировини;

  -основи економіки в закладах харчування, ціни та ціноутворення, практику добросовісного ведення

бізнесу;

 

  -посадові обов’язки виробничого персоналу, основи конфліктології, основи педагогіки та принципи

організації професійних тренінгів на робочому місці, теорію управління і мотивації персоналу;

  -основи соціології, тенденції на моду в галузі товарів та послуг;

  -професійну термінологію, ділове спілкування, розмовну іноземну мову в об’ємі професійної

діяльності, професійну етику та етикет;

  -правила екологічної безпеки в закладах харчування, санітарію та гігієну, охорону праці, правила

пожежної безпеки;

  -основи діловодства і документообороту.

вміти:

  -керувати виробничо-господарською діяльністю закладу харчування, спрямовувати її на забезпечення

високої якості приготування страв та високого рівня обслуговування споживачів;

  -організовувати своєчасне постачання підприємства сировиною, напівфабрикатами, продовольчими

товарами та матеріальними ресурсами, їх складування, збереження, контроль якості;

-забезпечувати належний рівень ефективності виробництва, впроваджувати нову техніку та технології,

прогресивні форми обслуговування;

  -створювати умови для прибуткової діяльності підприємства в конкурентному середовищі;

  -організовувати планування, облік, складання та своєчасне подання звітності про фінансово-

господарську діяльність підприємства;

  -проводити систематичний контрольза якістю приготування страв, вивченням попиту споживачів на

продукцію закладу харчування, організацію обслуговування споживачів, станом трудової та

виробничої дисципліни, дотриманням правил і норм охорони праці, санітарно-технічним станом

підприємства.

Фахівець даної спеціальності може працювати на посаді:

 завідувача виробництвом на підприємствах ресторанного господарства різних типів та

форм власності;

 кухаря, кондитера, технолога;

 завiдуючого складом;

 iнструктором виробничого навчання;

 агентом з постачання;

 диспетчером з випуску готової продукцiї;

 виробником харчових напiвфабрикатiв;

 керівника підприємства малої потужності;

 шеф-кухаря (завiдуючого виробництвом малого пiдприємства);

 офіціанта,бармена;

 державного інспектора з якості товарів;

 майстра виробництва кондитерських виробiв.

Студенти коледжу проходять практику в м.Івано-Франківськ, а також  виїжджають на літню практику

в найращі готелі Болгарії ( м.Албена), а також Aquapark Health Resort & Medical SPA Panorama Morska

в м.Ярославець ( Польща).

       Студенти спеціальності є активними учасниками всіх професійних заходів коледжу та міста. 

      Викладачі технологічних дисциплін щорічно проводять тижні за фахом, науково-теоретичні

та теоретично-практичні конференції на різну тематику, професійні конкурси, майстер-класи,

виставки-продажі кулінарних та кондитерських виробів, що сприяє підвищенню професійної

майстерності та вдосконалює первинні навички молодшого спеціаліста. Також у коледжі студенти

вивчають техніку карвінгу з овочів та фруктів.