Івано-Франківський державний коледж технологій та бізнесу

(0342) 53-14-00

інформаційна лінія
08:00-18:00 щодня

Відділення фінансів

Завідувач відділення —  Федорак Оксана Іванівна

Відділення фінансів і кредиту засноване в 2008 році на основі відокремлення зі складу економічного відділення на якому проводилась  підготовка фахівців зі спеціальності 5.03050801 «Фінанси і кредит» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст».

 У 2013 році з метою оптимізації роботи навчальних відділень, підготовки студентів до ступеневого навчання, враховуючи галузь знань та напрям, перейменовано на фінансово-економічне відділення яке проводить підготовку зі спеціальності 5.03050801 «Фінанси і кредит», а в 2016 р перейменовано на відділення фінансів яке проводить підготовку зі спеціальності:

- 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».

 Спеціалізація: 072.01 Фінанси і кредит.

В останні роки фінансові спеціальності набули статусу найпрестижніших. Висококваліфікованих фахівців-фінансистів потребують державні, комерційні, банківські структури, податкові служби, інвестиційні, страхові  компанії. Тим, хто обирає для себе фах  фінансиста, необхідно знати, що ця професія потребує стратегічного мислення, уважності, математичного складу розуму, витривалості, старанності.

В умовах економіки ринкового типу й радикальної перебудови системи управління економікою особливо загострена проблема забезпечення підприємств професіоналами з питань управління фінансами.

Відділення фінансів постійно вирішує  наукові, педагогічні, навчальні та просвітницькі завдання,  готує по-справжньому компетентних фахівців, які пропонуватимуть нові рішення і будуватимуть життя країни на нових засадах. До цього нас спонукає потреба інтеграції України у європейську та світову спільноти.

Підготовка фахівців високого рівня забезпечується  постійним удосконаленням навчальних планів з урахуванням потреб життя і розвитку науки, використанням підручників нового покоління, впровадженням інтерактивних технологій у навчальний процесс. З метою наближення системи вищої економічної освіти до світових стандартів на відділенні удосконалено зміст навчального процесу та запроваджено новітні форми  викладання навчальних дисциплін; розширено сфери застосування іноземної мови професійного спрямування у навчальному процесі; запроваджено нову систему оцінювання знань ,яка складається в рейтингові списки студентів і отримання стипендії відносно реєстрів; удосконалено систему методичного забезпечення викладання навчальних дисциплін.

Упродовж багатьох років у нас  сформувалася висока викладацька культура, демократизм і гуманізація взаємовідносин між студентами і педагогами, і це стало запорукою нинішнього успіху. Провідною у підготовці  фахівців  є циклова комісія фінансово-економі чних дисциплін (голова циклової комісії Рошко Г.М.).

На відділенні працюють викладачі, які багато роблять для розвитку і  становлення відділення. Всі вони працюють над підвищенням свого професійного рівня, удосконалюють свою  загальну культуру,  вміють контактувати із студентами і колегами по роботі, навчальний процес намагаються вести так, щоб на заняттях  панувала вимогливість і взаємоповага, довіра і творчість.

Вимоги сьогодення зумовлюють необхідність підготовки нової генерації фахівців із ґрунтовною фундаментальною економічною підготовкою, здатних здійснювати наукові дослідження, використовуючи інноваційні підходи. Найповнішому виявленню цих рис сприяє науково-дослідна робота студентів відділення, яка поглиблює їхні знання з навчальних дисциплін, дозволяє використовувати отримані результати у  курсовому проектуванні, презентувати їх на наукових конференціях та конкурсах. Студенти відділення беруть активну участь  і здобувають призові  місця на обласних та всеукраїнських конкурсах, олімпіадах, у стипендіальних програмах.

Високу кваліфікацію викладачів відділення підтверджують студенти, які щороку  ставали переможцями олімпіад, науково-практичних конференцій: Калимун Наталія (2010р.), Войтович Назар (2011р.), Таборський Мар’ян (2012р.), Боднар Тетяна, Плазинський Петро, Гривнак Оксана (2015р)  — переможці Регіональних наукових конференцій «Молодь України як стратегічний потенціал розбудови національної економіки», Філь-Кедик Ірина, Рівна Ірина (2016р.) – переможці регіональної студентської наукової конференції «Титан праці і велет духу людського.

Підготовка висококваліфікованих фахівців з кожної спеціальності передбачає доповнення набутих ними теоретичних знань сучасною практикою завдяки розробленій та запровадженій на відділенні системі практичної підготовки студентів, яка  складається з технологічної  і комп’ютерної практики і дозволяє не лише закріпити теоретичні знання фахівців, а й набути необхідні для професійного зростання навички прийняття самостійних управлінських рішень.

Навчаючись на відділенні, студенти здобувають фундаментальну фінансову підготовку для майбутньої професійної діяльності, отримують знання із фінансів, бухгалтерського обліку, економічних та управлінських дисциплін, набувають вміння застосовувати їх у практичній діяльності. Формами підсумкового контролю є заліки  та екзамени. Протягом навчання студенти виконують курсову роботу з навчальної дисципліни «Фінанси»

Випускники коледжу є конкурентоспроможними на ринку праці, мають ґрунтовну теоретичну підготовку та практичні навички для активної творчої та професійної діяльності, про що свідчать відгуки з банків, страхових компаній, акціонерних товариств.

Тому після закінчення коледжу ряд студентів, продовживши навчання у вищих навчальних закладах, добились значних успіхів і займають провідні посади у фінансово-економічних установах як нашої області, так і за її межами. Нині Юрій Кізім працює заступником начальника відділу моніторингу кредитного контролю у «Райффайзен банк Аваль» у місті Хмельницький; Оксана Моцюк — економіст, аспірант, викладач Прикарпатського національного університету ім.. В. Стефаника; Іван Вільчинський — провідний економіст відділу споживчого кредитування «Райффайзен банк Аваль». Перелік можна продовжувати.